Main : Ships & Boats : General Cargo : Kishinev Type Total:22

Sort by:  Title () Date () Popularity ()
Photos currently sorted by: Title (Z to A)

Photo No. 1-10 (out of 22 photos hit)
(1) 2 3 »YANKA KUPALA

YANKA KUPALA
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   Last Update2018/8/19 2:35
Hits747  Comments0    
Istanbul 30.9.2005
IMO No 7305136
built by A/O Sudostroitelnyy Zavod Oka.Russian fed.1972

YANKA KUPALA

YANKA KUPALA
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   Last Update2018/8/19 2:38
Hits782  Comments0    
Istanbul 30.9.2005
IMO No 7305136
built by A/O Sudostroitelnyy Zavod Oka.Russian fed.1972
List of this type ships with original names

6915697 1968 KISHINEV
7011113 1969 SHURA BURLASHENKO
6915960 1969 BUOR-KHAYA
7008611 1969 GORKOVSKAYA KOMSOMOLIYA
7008635 1969 PYOTR GUTCHENKO
7011072 1969 ALEKSANDR POKALCHUK
7038159 1970 SERGEY BURYACHEK
7042033 1970 KELME
7042837 1970 MUOSTAKH
7107285 1970 GORNYAK
7226081 1972 KIGILYAKH
7226469 1972 BULUNKAN
7235824 1972 KOZELSK
7305136 1972 YANKA KUPALA
7305124 1972 YAKUB KOLAS
7235355 1972 SOVETSKAYA YAKUTIYA
7324261 1973 ANDREY KIZHEVATOV
7329924 1973 DIMITRIY KANTEMIR
7332426 1973 SERGEY GRITSEVETS
7334797 1973 KONSTANTIN ZASLONOV
7337311 1973 KHUDOZHNIK PLASTOV
7337701 1973 AFANASIY BOGATYREV
7421112 1974 FYODOR POPOV
7430785 1974 FYODOR OKHLOPKOV
7436557 1974 ISIDOR BARAKHOV
7529653 1975 ILYA SELVINSKIY
7529665 1975 NIKOLAY ZABOLOTSKIY
7529677 1975 NIZAMI
7610969 1975 FIZULI
7507136 1975 MAKSIM AMMOSOV
7509603 1975 IVAN STROD
7518226 1975 PLATON OYUNSKIY
7620342 1976 VAGIF
7620201 1976 KHUDOZHNIK KUINDZHI
7630543 1976 VASILIY YAN
7630311 1976 OGNYAN NAYDOV
7640550 1976 AVETIK ISAAKYAN
7640562 1976 BERDY KERBABAYEV
7643904 1977 KOSTA KHETAGUROV
7645079 1977 DZHAFAR DZHABARLY
7644996 1977 ASHUG ALESKER
7646669 1977 MIKAIL MUSHFIK
7729916 1977 KOMANDARM GAY

VEGA II - IMO 7008611

VEGA II - IMO 7008611
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   Last Update2020/12/26 1:12
Hits470  Comments0    
Istanbul june 2006
Imo no 7008611
wx Gorgovskaya Komsomoliya
Navashinskiy Oka.1969

VEGA II - IMO 7008611

VEGA II - IMO 7008611
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   Last Update2020/12/26 1:13
Hits516  Comments0    
Istanbul june 2006
Imo no 7008611
wx Gorgovskaya Komsomoliya
Navashinskiy Oka.1969
Type Kishinev

VEGA II - IMO 7008611

VEGA II - IMO 7008611
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   Last Update2020/12/26 1:13
Hits484  Comments0    
Istanbul june 2006
Imo no 7008611
wx Gorgovskaya Komsomoliya
Navashinskiy Oka.1969
Type Kishinev

URSA - IMO 7011072

URSA - IMO 7011072
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   Last Update2020/12/23 20:42
Hits487  Comments0    
Istanbul 2005
7011072
1969 Navashinskiy Oka Navashino # 1043
3587gr 4150dwt

TRADER

TRADER
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   Last Update2018/8/18 12:19
Hits675  Comments0    
Istanbul 4.5.2005
IMO No: 7008635
ex Pyotr Gutchenko
Renamed to Capital Sky
Navashinskiy Shipyard,Russia.1969
Type Kishinev

RESHID BEHBUDOV

RESHID BEHBUDOV
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   Last Update2018/8/14 22:49
Hits650  Comments0    
Istanbul 26.8.2005
IMO no:7729916
Navashinskiy Sipyard or Navashinskiy Sudo.Zavod 'Oka' or A/O Sudostroitelnyy Zavod Oka.1977
Type Kishinev

RESHID BEHBUDOV

RESHID BEHBUDOV
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   Last Update2018/8/14 22:49
Hits669  Comments0    
Istanbul 26.8.2005
IMO no:7729916
Navashinskiy Sipyard or Navashinskiy Sudo.Zavod 'Oka' or A/O Sudostroitelnyy Zavod Oka.1977
Type Kishinev

NIKOLAY ZABOLOTSKIY - IMO 7529665

NIKOLAY ZABOLOTSKIY - IMO 7529665
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   Last Update2020/12/23 21:22
Hits461  Comments0    
Istanbul sept.2006
Imo no 7529665
A/O Sudostroitelnyy Zavod Oka.Russia.1975
Type Kishinev

Photo No. 1-10 (out of 22 photos hit)
(1) 2 3 »